සේවා ලාභීන් ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහනේ සිදු කළ නව යාවත්කාලීන කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම.

ඔබට අදාළව ලියාපදිංචි වී ඇති සේවාලාභීන් හා රාජකාරි පිළිබඳව දැනුවත් වීම සඳහා ඉහත My Jobs* මත ක්ලික් කරන්න.Vision

" To be a guider of the divisional administration by public service and sustainable development with knowledge and new technology."


Welcome

We are providing web based solutions for divisional secretariat - Lunugamwehera.
" Let's, Together.., Dedicate.., & Serve... "


Mission

" To develop the divisional public lifestyle by efficiency suppling service according to the government and participation productivity with sustainable planed development process. "Divisional Secretary:
       +94-472-237-619(Fax)
Assistant Divisional Secretary:
       +94-472-237-038
Accountant:
       +94-472-238-619
Assistant Director Planing:
       +94-472-238-288


  lunugamweheradsoffice@gmail.com

Copyrights © 2016 || Developed by e Circle - DS - Lunugamwehera